agora management
carta de presentacio
carta de presentació
agora management
āgora és una empresa dedicada a la gestió integral del patrimoni.

Moltes vegades no som conscients de les possibilitats del nostre patrimoni i no n'acabem obtenint el màxim rendiment.

āgora, ofereix assessorament, consultoria i serveis per donar resposta a qualsevol problema, des de la confecció de projectes i estudis a la coordinació i direcció d'obres, passant per la gestió documental, la confecció de pressupostos i amidaments, la realització d'estudis de viabilitat, la contractació i gestió de l'obra, la tramitació de la documentació necessària a efectes legals i administratius, la gestió de subvencions i ajudes amb l'administració ...

āgora és la responsable regional d'Euroval. Això ens permet valorar qualsevol bé, dret o empresa (immobiliari, maquinària, fusions, escisions, estocs, etc..) a qualsevol lloc, amb la garantia d'una empresa inscrita en el registre oficial d'entitas especialitzades en taxació del Banc d'España i en el registre de societats de taxació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

āgora i el seu equip treballa de forma independent i imparcial. Volem que el nostre treball es mereixi la seva confiança, i per això gestionem i treballem amb la màxima serietat i discreció.

En definitiva, āgora posa a la seva disposició totes les eines necessàries per revaloritzar el seu patrimoni.

assessoria
assessoria i consultoria tecnica
agora management El departament d'assessoria i consultoria tècnica s'encarrega de confeccionar els estudis, informes i projectes pertinents per realitzar anàlisis acurats i objectius.

Aquests treballs s'agrupen en diferents blocs independents a efectes de facilitar l'adaptació a les necessitats de cada client i cada treball.

Valorem qualsevol bé, dret o empresa: Valoracions immobiliaries, de maquinària, valoracions per fusions o escissions, valoració d'estocs, valoració per aplaçaments de la S.S., valoracions per operacions vinculades, etc.

Realitzem qualsevol tipus de projecte amb les tècniques informàtiques més avançades de CAD-BIM (Autodesk Revit) per un major control documental i una major comunicació entre els diferents col·laboradors.

Posem a la seva disposició un equip tècnic amb àmplia experiència en reformes sobre el patrimoni construït (bens protegits i monumentals, instal.lació de nous ascensors, reforma de cobertes, façanes, BCIN, etc.)

Confeccionem estudis de viabilitat (econòmica, tècnica, funcional, etc.) adaptats a les tendències del mercat per optimitzar el rendiment del seu patrimoni.

Els nostres estudis econòmics són acurats al màxim a efectes d'evitar desviacions que poden fer fracassar un projecte. La previsió de despeses abans d'una inversió és fonamental per fer-la arribar a bon port.

En algunes situacions és necessari disposar d'uns amidaments d'obra exactes per saber en quin estat es troba una promoció. Això es d'una importancia cabdal quan ens enfrontem a promocions inacabades.

Realitzem auditories, diagnosi patològica, i plans de manteniment del patrimoni construït. La prevenció i el manteniment té una importància cabdal per garantir una vida llarga, útil i amb la mínima inversió econòmica.

execucio obra
execucio obra
agora management L'objectiu principal d'aquest departament es coordinar tots els processos constructius per finalitzar l'obra segons el pressupost i les dates d'entrega determinades.

També és possible la contractació dels serveis per fases segons les necessitats de cada cas.

Gestionem la contractació dels industrials i empreses necessàries per executar l'obra adaptant-nos als pressupostos, prèviament aprovats, garantint els terminis i la qualitat.

Realitzem la direcció facultativa de qualsevol obra amb l'equip de professionals adient per a cada encàrrec.

Disposem de mètodes moderns i estandaritzats pel control de qualitat de l'obra per garantir l'entrega d'un producte final que compleixi tots els requisits.

Li oferim un control complert de la seguretat en l'obra per a la seva total tranquil·litat.Sabem que la seguretat en una obra és una matèria fonamental per evitar accidents.

Les certificacions d'obra garanteixen l'obra que s'ha executat ja que són part fonamental pel seu control econòmic i de plaços d'entrega.

El seguiment i gestió global de l'obra inclou totes les matèries anteriors per tal de garantir l'entrega d'un producte de qualitat en els terminis pactats i el pressupost acordat.

gestio documental
gestio documental
Som conscients de la complexitat i enrenou d'aconseguir tots el documents necessaris per donar per acabada una promoció o legalitzar-ne una d'existent i poder obtenir de tots els organismes oficials i companyies els corresponents certificats i llicències.

Aquest departament s'encarregarà de tramitar tota la documentació necessària per obtenir-los.

Ajuntaments

Generalitat

Administració central

Registre

Cadastre

Notaries

clients
els nostres clients- agora management
contacte
Carrer Bisbe Morgades, 13, baixos
17500 · Ripoll
Tel. 972 701 636
info@agora-mgm.com
c3inetmedia.com